Mijn kind is ziek. Wat nu?

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Je verwittigt de school de eerste dag van afwezigheid voor 8.30 uur (telefonisch) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. Download de briefjes hier.

OPGELET!

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. 5-jarigen zijn 290 halve dagen leerplichtig in het kleuteronderwijs.

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Voorbeelden:

Geboren op 3 januari 2015: leerplichtig op 1 september 2020.
Geboren op 30 december 2015: leerplichtig op 1 september 2020.
Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leerplichtig (van 5 jaar tot 18 jaar).


Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Het attest moet vermelden: 

  • Naam van de leerling
  • Naam en handtekening van de ouders
  • De persoons- en contactgegevens van de behandelende arts
  • Over welk geneesmiddel het gaat (naam en vorm)
  • Wanneer het moet ingenomen worden (tijdstip-frequentie)
  • Welke dosis mag toegediend worden
  • Hoe het medicijn bewaard moet worden
  • Voorzorgen, opmerkingen en mogelijke ongewenste effecten
  • Handtekening van de arts

Het attest kan je hier downloaden

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x