Corona - Maatregelen en richtlijnen schooljaar 2021-2022

Mag mijn kind naar school?

Is je kind verkouden, vertoont hij/zij één van de symptomen van corona en ben je niet zeker of je hem/haar wel naar school mag sturen? Volg het advies in deze beslisbomen. 

Opgelet! De beslisbomen werden op 1/09/2021 geüpdatet volgens het advies van de overheid.

Wat als je kind ziek wordt op school of in de opvang?

 • Zieke kinderen of personeelsleden blijven thuis. Twijfel je of je kind naar school kan/mag komen? Raadpleeg dan de beslisbomen.
 • We voorzien thermometers waarmee de temperatuur van een kind van op afstand gemeten kan worden. We nemen de temperatuur van een kind enkel als we vermoeden dat het ziek is. De temperatuurmeting is geen standaard richtlijn meer voor een coronabesmetting.
 • Bij contact met zieke kinderen hanteren we de nodige veiligheidsmaatregelen.


WAT DOEN WE BIJ KANS OP BESMETTING MET COVID-19?

 • Ouders van leerlingen die ziek worden op school, worden meteen gecontacteerd om hen af te halen. 
 • Indien je kind symptomen (hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts) vertoont van COVID-19, neem je contact op met de huisarts en laat je een test afnemen indien de arts dit nodig acht. Pas wanneer de uitslag van de test negatief is, kan je kind terug naar school komen. Indien de test positief is, wordt de procedure van de overheid voor contact tracing opgestart door het CLB. Het betrokken kind zal gedurende 10 dagen in quarantaine moeten gaan. Het CLB heeft de regie in de aanpak van de contact tracing.
 • Bij een positieve COVID-test geldt meldingsplicht, zowel van de ouders, de school als het personeel.

Hoe organiseren we de lessen?

 • Leerlingen hoeven geen mondmaskers meer te dragen.
 • De leerkrachten dragen enkel een mondmasker als ze in (nauw) contact komen met hun collega's of andere volwassenen.
 • Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open voor verluchting en circulatie. Tijdens speeltijden worden alle ramen en deuren opengezet, ook als het kouder is. We raden aan om uw kind een extra dikke trui mee te geven die op school mag blijven. Op die manier kan het zich warmer kleden indien nodig.
 • De turnlessen gaan door zoals gebruikelijk. De kleedkamers mogen terug in gebruik worden genomen.
 • De zwemlessen gaan opnieuw door. L2, L3 en L4 gaan om de twee weken zwemmen op dinsdag.

Hoe zorgen we voor een goede handhygiëne?

Handen wassen met zeep of alcoholgel?

Geef voorrang aan water en zeep.

Zowel handen wassen met zeep als je handen reinigen met alcoholgel zijn goed voor de handhygiëne. Het gebruik van alcoholgel is minder effectief wanneer je handen nat of vuil zijn. Het is niet nodig om zowel je handen te wassen met water en zeep als je handen te desinfecteren met alcoholgel. 1 van de 2 volstaat. 

Wanneer was je je handen?

 • Voor je kind naar school vertrekt.
 • Bij aankomst op de school.
 • Bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd).
 • Na toiletbezoek.
 • Voor en na de maaltijd.
 • Voor het verlaten van de school.
 • Na hoesten, snuiten of niezen.
 • Na het bedienen van machines tijdens praktijklessen.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. Vermijd om handen of kussen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Stimuleer je kind om de maatregelen te volgen die de school voorziet. Blijf niet praten aan de schoolpoort.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Volg het circulatieplan.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen en moedig je kind aan om dat ook te doen.
 • Kom niet onaangekondigd op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.

Welke regels gelden er voor het brengen en afhalen van mijn kind?

De regels die gelden voor het brengen en afhalen zijn per vestiging anders en worden door de vestigingsdirecteur gecommuniceerd via mail. Ook wanneer er wijzigingen gebeuren, word je hier tijdig van op de hoogte gebracht.

Wat zijn de regels voor het gebruik van mondmasker en toepassen van de social distancing?

Richtlijnen kleuterschool

 • Social distancing bij contact tussen volwassenen. We dragen een mondmasker vanaf het ogenblik dat er 2 volwassenen in de klasgroep aanwezig zijn. De klasleerkracht hoeft geen mondmasker te dragen bij de kleuters wanneer er geen andere volwassenen in het lokaal zijn.
 • Geen social distancing tussen volwassenen en kleuters en tussen kleuters onderling.
 • Spelen op de speelplaats, gebruik van speeltoestellen en materialen buiten verloopt normaal.


Richtlijnen lagere school

 • Social distancing tussen volwassenen en leerlingen. Leerkrachten dragen een mondmasker als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Indien wel, mag er vooraan in de klas lesgegeven worden zonder mondmasker, tenzij er een leerling in het leerjaar in quarantaine of isolatie is.
 • Geen social distancing tussen leerlingen onderling. Binnen worden klasgroepen niet gemengd.
 • Spelen op de speelplaats, gebruik van speeltoestellen en materialen buiten verloopt normaal.
 • Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen mondmasker te dragen. Enkel als een leerling of leerkracht in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker. Deze maatregel geldt dus niet enkel wanneer een leerling of leerkracht positief test, maar ook wanneer een leerling of leerkracht in quarantaine moet omdat hij/zij in contact kwam met iemand die positief testte. Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:
  • in de hele school, in de klas, op de speelplaats en in de naschoolse opvang
  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid.
  • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen. Van het ogenblik dat we melding krijgen van een positief geteste of hoog risico leerling, moeten we de regels van de mondmaskers onmiddellijk toepassen. Daarom willen we vragen aan de ouders van de leerlingen in het 5de en 6de leerjaar om alvast een mondmasker in de boekentas te voorzien. We vragen ook om erop toe te zien dat de kinderen dagelijks een nieuw of gewassen mondmasker dragen indien de 14 dagen mondmaskerplicht van kracht zijn.

Zijn ouders toegelaten op school?

 • Infoavonden en ouderavonden kunnen terug doorgaan. Mondmaskers en social distancing blijven hierbij belangrijke maatregelen.
 • Individuele oudergesprekken op uitnodiging en oudercontacten kunnen ook terug op school doorgaan.

Zijn derden toegelaten op school?

Enkel essentiële derden mogen op school aanwezig zijn. Ook voor hen gelden de regels van social distancing, mondmaskers en ontsmetting. Onder essentiële derden verstaan we externe medewerkers die essentieel zijn voor de goede werking van de school:

 • CLB
 • Ondersteuningsnetwerk
 • pedagogische begeleiding en inspectie
 • nascholers
 • stagiaires
 • vrijwilligers
 • verpleegkundigen

Wat gebeurt er als een leerling of leerkracht positief testte of in contact kwam met een positief geteste persoon?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke leerling of leraar contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die contactpersonen ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen.  Wanneer een personeelslid besmet is, neemt het CLB ook contact met de arbeidsarts van de onderwijsinstelling. 

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes. 

Wat doen de contactopspoorders en het CLB?

 • Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
  • Met wie had de ziekte contact? Wat is de leeftijd van de contacten? Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat. 
 • De contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na en contacteren hen telefonisch of via sms. Let op voor misbruiken: 
  • Bellen gebeurt enkel via 02 214 19 19.  
  • Sms'en gebeurt enkel via 8812. 

Wat na het contactonderzoek?

Is je kind een hoog risico contact  van de besmette persoon? Dan moet je kind 10 dagen thuisblijven.

 • Tijdens de quarantaine is het de bedoeling dat je kind thuisblijft en sociale contacten vermijdt. Neem 2 keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen, dan moet je de huisarts telefonisch contacteren. In overleg met de huisarts worden testen afgenomen. 
 • Wordt je kind niet ziek  tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school. 
 • Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisarts.

Is je kind een laag risico contact  van de besmette persoon? 

 • Je kind mag naar school.
 • Laat je kind (vanaf 12 jaar) buiten een mondmasker dragen.
 • Je kind moet 1,5 meter afstand houden van andere personen.
 • Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen.
 • Krijgt je kind ziektesymptomen? Dan contacteer je je huisarts telefonisch. Deze poster kan je helpen om de symptomen te herkennen. Twijfel je? Contacteer je Centrum voor Leerlingenbegeleiding en vraag om advies. 

Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.

Lees meer over wat een hoog en laag risico contact is.

Mag een jarige leerling trakteren in deze coronatijden?

 • Als je een traktatie wil meebrengen naar school, maak deze dan niet zelf (bv. zelf gebakken cake of cupcakes), maar zorg voor een voorverpakte traktatie.
 • Denk aan alternatieve manieren om de klas van je kind te trakteren: een cadeau voor de klas, een leuke klasactiviteit, ... 

Wat als je terugkomt uit een land met code oranje of rood en je kind zit in quarantaine?

Je komt terug uit een land met code oranje en je kind gaat vrijwillig in quarantaine:

 • Je verwittigt je school.
 • Je school zal de afwezigheid wettigen.
 • Je school kan wel vragen om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer naar België.

Je komt terug uit een land met code rood en je kind moet in quarantaine:

 • Je verwittigt je school.
 • Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke verplichting. De test wordt terugbetaald.
 • Je krijgt van je arts een quarantaine-attest.
 • Je bezorgt het quarantaine-attest aan je school. Hiermee is de afwezigheid van je kind gewettigd.

Of je nu uit een land met code oranje of rood komt: vraag steeds aan je school hoe je kind op de hoogte kan blijven van leerstof.  Je school kan afstandsonderwijs voorzien voor je kind. Dat kan echter ook op andere manieren. Je school bepaalt dit zelf.


Mag je school je kind weigeren omdat het terugkomt uit een land met code oranje of rood?

Je komt terug uit een land/regio met code oranje

Als je terugkomt uit een land/regio met code oranje, neem je best contact op met je huisarts om je te laten testen. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Je school kan je kind daarom niet weigeren op school. Er wordt immers gevraagd om vrijwillig je verantwoordelijkheid op te nemen.

Je komt terug uit een land/regio met code rood

Als je terugkomt uit een land/regio met code rood, moet je in België onmiddellijk in quarantaine gaan en je verplicht laten testen. Dit is een wettelijke verplichting. Je school kan je kind daarom weigeren op school en terugsturen naar huis.

Lees meer over wat je moet doen als je kind in quarantaine zit.

Informeer bij je school naar de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van leerstof. Je school kan afstandsonderwijs voorzien voor je kind. Dat kan echter ook op andere manieren. Je school bepaalt dit zelf.

Contact

Mijn kind inschrijven

Mijn kind inschrijven
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x