(pagina bijgewerkt: juli 2018)

Zorgvisie en zorgbeleid

“Welkom, jij bent uniek en staat bij ons in de kijker”, zo start onze missie-verklaring.

En dat willen we waarmaken in al onze vestigingen van De Kraal. Elk kind dat onze schoolpoort binnenstapt is een uniek kind, met talenten, vaardigheden, boeiende eigenschappen die onze school rijker maken. Die talenten willen we laten schitteren, die vaardigheden willen we uitbreiden, die boeiende eigenschappen willen we  nog verbreden.
Elke kind heeft ook minder sterke kanten, vaardigheden die moeilijk voor hem zijn, aspecten die misschien wat trager rijpen, aspecten die misschien anders dan bij leeftijdsgenoten ontwikkelen. Ook hier willen we oog voor hebben, hier willen we aandacht aan besteden, hier willen we mee zoeken naar oplossingen, hier willen we mee ondersteunen.

Om een krachtige leeromgeving  mogelijk te maken voor élk kind werken leerkrachten gedifferentieerd. In elke klas, bij elke leeftijd, zoeken we naar werkwijzen die verschillen tussen leerlingen opvangen. Dit zijn verschillen in persoonlijkheid, in talenten, in achtergrond, in zorgvragen, in tempo, in interesse,
Ze observeren hun kinderen, denken na over hun activiteiten, over hun lessen en werken die op maat van de kinderen uit.
Deze activiteiten en lessen worden niet meer noodzakelijk klassikaal gegeven. Door te werken in hoeken en groepen zijn er veel meer kansen om gedifferentieerd te werken.  Deze differentiatie kan van heel eenvoudig tot werken op maat zijn. Een voorbeeld van werken op maat zijn de kinderen die in de klas met leessoftware werken (Sprint).


Door met contractwerk in de klas aan de slag te gaan, kan een leerkracht onderwijs op maat bieden.
Door voor klasoverschrijdende organisatievormen te kiezen dringt de noodzaak van het differentiëren zich meer op. Tegelijkertijd bieden de kansen zich ook meer aan.
Via het doelbewust werken aan talenten, bv. via de Talentenarchipel, kiezen leerkrachten voor breed onderwijs, voor onderwijs waar echt gewerkt wordt aan hoofd, hart én handen.

In het realiseren van onderwijs op maat zijn onze zorgleerkrachten een absolute meerwaarde. Zij ondersteunen de klasleerkracht bij het observeren van de kinderen, bij het uitwerken van activiteiten en lessen, tijdens het aanbieden van de activiteiten en de lessen, bij het evalueren van vaardigheden en kennis. Zij doen dit door als  een co-teacher met de klastitularis in gesprek te gaan en door als een co-teacher in de klas aanwezig te zijn.
De zorgleerkracht kan ook specifieke handelingsplannen met eventuele redicodi-maatregelen opstellen en deze mee mogelijk maken in de lessen.
Een zorgleerkracht is er niet alleen voor de “schoolse” vakken zoals  rekenen en taal. Zij ondersteunt ook mee de sociale vaardigheden, de werkhouding, het stimuleren van de muzische vaardigheden, motoriek, mondelinge taalvaardigheid
Hun expertise bouwen de zorgleerkrachten op via vorming en overleg.
Afhankelijk van de noden van de kinderen worden de zorguren over de verschillende klassen verdeeld. Er zijn zorgleerkrachten werkzaam in het kleuteronderwijs en in de lagere school.

In de Kraal willen we graag in gesprek  gaan met de ouders: Komt hun kind graag naar school? Voelt het zich goed in de klas? Hoe ontwikkelt het zich. Wat zijn zijn sterke kanten? Waar loopt het wat moeizamer? Maken de ouders zich ergens zorgen over? Hoe kunnen wij het kind het best helpen? Vele vragen waar we graag samen over praten en nadenken.
Om dit mogelijk te maken wordt er in het begin van het schooljaar een gezamenlijk oudercontact georganiseerd, voor de kerstvakantie een individueel oudercontact en na de paasvakantie een tweede individueel oudercontact.
Daarnaast is het altijd mogelijk om als ouder een leerkracht net voor of net na de schooluren aan te spreken of kun je een mailtje  sturen. Ook als de klasleerkracht een vraag heeft, zal ze de ouders tussentijds aanspreken om eens binnen te springen.
Willen we graag meer tijd dan nodigen we je uit voor een gesprek. Op onze vraag of op de vraag van de ouders kunnen er op dit gesprek nog andere mensen aanwezig zijn bv. de CLB-medewerker, een logopedist, een kinesist, … De aanwezigheid van deze hulpverleners maakt het mogelijk om meer expertise in te schakelen.

Hieronder vind je een jaaroverzicht . Daarin staat meer info over de specifieke zorgaanpak voor kleuter- en lagere school.

 

Einde augustus:

-          Klasbespreking tussen de klasleerkracht vorig en huidig schooljaar

-          Startgesprekken voor kinderen met ondersteuning

-          Startavond: kennismaking met de klasleerkrachten, de leerlingen, hun ouders, de zorgleerkrachten, directie, schoolbestuur, …

September:

-          KS: maand van onthaal en thuis komen in de kleuterklas

Klassikale ouderavond met informatie over de schoolwerking en de klaswerking

 

-          LS: maand van onthaal en thuis komen in de klas

-          Toetsen van leervoorsprong van 2e tot en met 5e lj

In de loop van september spreken de zorgleerkrachten samen met de klasleerkrachten de concrete invulling van de zorguren af. Aan de hand van observaties bekijken ze op welke manier de zorgleerkracht het beste kan ondersteunen.

Oktober: week voor de herfstvakantie:

-          LS: spiegelrapport

November:

-          KS: eerste klasbespreking: korte bespreking van alle kinderen en hun (mogelijke) zorgvragen. Op dit overleg zijn de klastitularis, de zorgleerkracht en de directie aanwezig

Individuele oudercontacten.

-          LS: individuele oudercontacten

December: week voor de kerstvakantie:

-          LS: groeirapport

Januari:

-          LS: toetsen leervoorsprong 1e lj

-          AVIniveaus worden afgenomen in 1e, 2e en 3e lj

Februari:

-          KS: tweede klasbespreking voor 5-jarigen met accent op de overgang naar het eerste leerjaar

-          LS: leerlingvolgsysteemtoetsen (=LVS) spelling en wiskunde eerste tot en met zesde leerjaar

Week voor de krokusvakantie:

-          LS: spiegelrapport

Maart:

-          KS: tweede klasbespreking voor 3- en 4-jarigen (bespreking van alle kinderen en hun (mogelijke) zorgvragen)

-          LS: klasbespreking (bespreking van alle kinderen en hun (mogelijke) zorgvragen)

April:

-          Oudercontact in het 6e lj. Tijdens dit oudercontact wordt ook de Basofiche  besproken.

Week voor de paasvakantie:

-          LS: groeirapport

Na de paasvakantie:

-          KS: tweede individuele oudercontact

-          LS: tweede individuele oudercontact.

Juni:

-          LS: door de overheid verplichte methode onafhankelijke toetsing: voor 4e lj (WO) en 6e lj (taal en wiskunde)

Week voor de grote vakantie:

-          LS: groeirapport

 

 

                                                                                      

 

Lees verder: