Zittenblijven

                                                                                                                                                                                                                                                  (pagina bijgewerkt: juli 2018)

Elk kind ontwikkelt op haar/zijn tempo en volgens zijn/haar mogelijkheden. Op het einde van elk schooljaar worden de leerlingen verondersteld te voldoen aan een aantal minimumeisen.  Zittenblijvers worden van hun vrienden gescheiden, wat het hen sociaal moeilijker maakt.  Bovendien wordt ook hun welbevinden getroffen.  Ze krijgen vaak een negatief zelfbeeld en dat bevordert hun leerprestaties niet.  Ze moeten ook alle activiteiten opnieuw doormaken, ook de zaken waar ze wel goed in waren.  Zittenblijven is dus meestal geen goed idee.  Onderzoek toont ook aan dat het zittenblijven slechts een korte opleving van de leerprestaties tot gevolg heeft, waarna het kind opnieuw geconfronteerd wordt met een achterstand.   Slechts heel uitzonderlijk kan zittenblijven dus een oplossing bieden voor problemen met leerprestaties.

De wet geeft de school  het recht om hier de knoop door te hakken. (Meer info op: http://www.klasse.be/ouders/24947/wie-beslist-of-je-kind-moet-blijven-zitten/#.Ugia5JLIYvk).  In De Kraal beslist de directeur of een leerling al dan niet over gaat naar een volgend leerjaar en dit op basis van en verantwoord vanuit overleg met en advies van de klassenraad, de ouders, het CLB en andere geraadpleegde deskundigen. Deze beslissing is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Zittenblijven kan slechts zeer uitzonderlijk verantwoord worden vanuit een opvallend achterblijven van de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind vergeleken bij die van de meeste klasgenoten, vaak door een uitzonderlijke omstandigheid.  Onderzoek wijst immers uit dat zittenblijven voor de meeste kinderen geen effectieve maatregel is. 

Je kind ontwikkelt zich. De school, de ouders en CLB volgen deze ontwikkeling op.  Indien nodig komen we samen om die ontwikkeling te bespreken om te zoeken naar de beste manier van aanpak om het kind zo goed mogelijk te laten bijleren. Als het kind bepaalde aspecten van het jaarprogramma nog niet onder knie heeft,  wordt extra ondersteuning door de school en ouders geboden.

Wanneer overwegen we samen met ouders en CLB zittenblijven? Welke factoren zijn bepalend? Er moeten verschillende tekorten zijn in de leerstof die niets te maken hebben met leerstoornissen. We houden rekening met de leeftijd van het kind. Is het een kind van het einde van het jaar, speelt het veel met kinderen van lagere klassen, is het sociaal jong?  Hoe zit het met de sociale contacten in de huidige klas, heeft het echte vriendjes?  Verwachten we een grondige verbetering van de leerresultaten?  Kunnen we als school een aangepast programma geven? Het is een moeilijke oefening die we met zijn allen samen maken.

De school beslist, in overleg met en advies van de klassenraad, de ouders, het CLB en andere geraadpleegde deskundigen of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. Deze beslissing is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Zittenblijven kan in De Kraal slechts uitzonderlijk verantwoord worden vanuit een opvallend achterblijven van de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind vergeleken bij die van de meeste klasgenoten, vaak door een uitzonderlijke omstandigheid.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

 Lees ook:

zorgvisie en zorgbeleid 

klassamenstelling