Structuur De Kraal: scholen, directie

                                                                                                                                                                                                                                             (pagina bijgewerkt: juli 2018)

Scholen van De Kraal
(het cijfer vooraan wordt voor elk klasnummer geplaatst)

 

(1) Herent Centrum (Van Bladelstraat 28-29):  volledig basisonderwijs (kleuteronderwijs (016 22 30 02) en lager onderwijs (016 20 23 15))

(2) Den  Doren (Elststraat 95): volledig basisonderwijs (016 23 70 88)

(3) Schaffelkant (Schaffelkantstraat 47):  volledig basisonderwijs (016 22 75 79)

(4) Winksele (Termerestraat 19c):  volledig basisonderwijs (016 48 03 58)

 

 


Kraal basisscholen weergeven op een grotere kaart

 

De Kraal is er trots op dat de eigen didactiek en de eigen werkwijzen van zowel de lagere school als de kleuterschool een bijzondere plaats krijgen in de organisatie en begeleiding. Tot het schooljaar 2014-2015 was er ook in elke school een pedagogisch directeur kleuteronderwijs én een pedagogisch directeur lagere school werkzaam.  Parallel daarmee had De Kraal ook een zorgteam voor de kleuterschool én een zorgteam voor de lagere school. En een zorgcoöordinator voor de kleuterschool én één voor de lagere school.  Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt in De Kraal meer verticaal gewerkt, per school (vestigingsplaats).  Eén directeur per school volgt de leerlingen op van 2.5 tot 12 jaar. Voortaan is er ook 1 zorgteam voor De Kraal waarin zorgcoördinatoren samen komen en ideeën uitwisselen voor een be-zorgd basisonderwijs van 2.5 tot 12 jaar.  Dit verticaal denken betekent geenszins dat de eigenheid van kleuteronderwijs en lager onderwijs vermengd wordt.  In het zorgteam heeft ieder zijn specialiteit die hij of zij onder de aandacht houdt.  Dat kan de zorg voor de jonge leeftijd zijn of voor de oudste kinderen, maar even goed andere specialiteiten zoals leervoorsprong, dyslexie, moeilijk hanteerbaar gedrag, interdiocesane proeven enz.  Hetzelfde geldt voor de directie.  Alle directeurs koen elke week samen op maandag.  Ieder directeur heeft zijn eigen specialiteit maar vanuit de wekelijkse intervisiemomenten worden die specialiteiten bewaakt en aan elkaar doorgegeven. 

 

Directie               

Raf Somers                      

Algemeen directeur De Kraal    0497 63 95 06, raf.somers@kraal.be ,
bureel: Van Bladelstraat 25

Marjan Verschueren, (co)directeur Centrum, 0479 77 67 79, marjan.verschueren@kraal.bebureel: Van Bladelstraat 29

Greet Van de Poel, (co)directeur Centrum, 0472 80 34 84,  greet.vandepoel@kraal.bebureel: Van Bladelstraat 28

Dominique Van der Schoot, directeur van Den Doren, 0473 80 89 03, dominique.vanderschoot@kraal.be, bureel: Elststraat 95 

Els Sablon, directeur van de Schaffelkant, 0477 24 81 31, els.sablon@kraal.bebureel: Schaffelkantstraat 47

Stef Vandersteen, directeur De Kraal Winksele, 0497 21 65 03, stef.vandersteen@kraal.bebureel: Termerestraat 19c

 

Op de eerste plaats hebben de leerkrachten een belangrijke rol in de school. Wie vragen heeft, kan natuurlijk op de eerste plaats bij hen terecht.

 Elke school (ook soms vestigingsplaats van De Kraal genoemd) heeft een eigen directeur. Hij/zij is in die school het gezicht van het directieteam, dat als ‘team’ de dagelijkse leiding van descholen van De Kraal  waarneemt. Hij/zij is het aanspreekpunt en ditzowel voor leerlingen, ouders, leerkrachten als plaatselijke gemeenschap. Hij/zij coördineert plaatselijke initiatieven, zit het vestigingsoverleg (alle leerkrachten) voor en is ook regelmatig aanwezig op de ouderraden. De directeur is dus verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in een school en voor de vlotte samenwerking tussen alle schoolbetrokken partners. Je kan bij hem of haar terecht met al je vragen. De directeur zal je een antwoord geven op de vragen of kan de vraag voorleggen aan het hele directieteam, dat elke week samen komt.

De directeur heeft een vast bureel en is regelmatig aanwezig in de school. Je kan hem/haar ook vlot bereiken per gsm en per mail.

De directeur volgt van nabij de kwaliteit op van het geboden onderwijs, zowel naar inhoud als naar vorm. Hij/zij zorgt ervoor dat de pedagogisch-didactisch opgelegde eindtermen en de schooleigen doelstellingen gerealiseerd worden. Hij/zij verzekert de goede communicatie en samenwerking met de diverse onderwijsbetrokken instanties zoals CLB, inspectie, begeleidingsdiensten. Heel specifiek zorgt de directeur er ook voor dat elk kind alle kansen krijgt om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het organiseren en mee opvolgen van deze ‘brede zorg’ (KraalzorG) is een verantwoordelijkheid van de directeur, in samenwerking met de zorgcoördinator. Hij/zij plant en organiseert ook met alle betrokkenen de schoolactiviteiten en de vergaderingen en zorgt ook voor de nodige nascholingskansen voor de leerkrachten.

De algemeen directeur is de teamverantwoordelijke.  Samen met een bekwaam en gemotiveerd directieteam wordt het project van De Kraal gelijkgericht vorm gegeven en gerealiseerd, weliswaar per school op een eigen wijze ingekleurd. Vanuit het directieteam wordt ook de communicatie binnen de scholen georganiseerd (leerkrachten, ouders,…). De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en realisatie van het gezamenlijk pedagogisch project: het behartigen van een coherent onderwijskundig beleid met een grote gezamenlijke doelgerichtheid. De algemeen directeur is ook verantwoordelijk voor het financieel beheer in de school (boekhouding, begroting, aankopen), het administratief beheer (administratief centrum, personeelsbeheer, schoolorganisatie, leerlingenadministratie,…), het welzijnsbeleid (veiligheid, gezondheid, …) en contacten met schoolbetrokken instanties. 

Het directieteam werkt nauw samen met het schoolbestuur. Het schoolbestuur bepaalt  het beleid van de school, draagt de eindverantwoordelijkheid en volgt deskundig en van nabij het directieteam en de werking in de school in al zijn onderdelen op.