(pagina bijgewerkt: juli 2018)

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we in de lagere school ook schriftelijk via onze rapporten.
Onze rapporten hebben de bedoeling de leerlingen informatie te geven over hun eigen leerproces en over de vordering die ze maken. Het kan gaan om verworven kennis, attitudes en vaardigheden op alle domeinen van de ontwikkeling. Onze rapporten kunnen dan ook heel divers zijn en bevatten al dan niet punten, reflecties van de leerkrachten, spiegelreflecties van de leerlingen zelf of diverse vormen van zachte kwalitatieve dan welkwantitatieve informatie (spiegelrapport, groeirapport)

Deze ‘rapporten’ zijn voorzien in:

• de week voor de herfstvakantie (22 oktober 2018).
• de week voor de kerstvakantie (17 december 2018).
• de week voor de krokusvakantie (25 februari 2019).
• de week voor de paasvakantie (1 april 2019).
• de laatste week van het schooljaar (24 juni 2019).


We leggen de nadruk op wat het kind al goed kan en zijn inzet, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. Het rapport is tevens een uitnodiging om ons samen in te zetten voor jouw kind. Soms werken we met een groeirapport dat de evolutie van het kind goed weergeeft. Dit wordt afgewisseld met een spiegelrapport waarbij zelfreflectie van de leerling centraal staat.

Soms stellen we ook kleine of grote moeilijkheden vast. Ook jouw kind kan dit meemaken. Als ouders en leerkrachten zijn we goed geplaatst om jouw kind te begeleiden bij het overwinnen van die moeilijkheden. Dit kan alleen als we elkaar op de hoogte houden.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je best eerst bij de klasleerkracht.

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aan de hand van de gegevens uit toetsen wordt er verder gedifferentieerd en geremedieerd tijdens de lessen. (Differentiëren bijvoorbeeld door middel van 4-sporenbeleid e.a. ) bestaat erin om binnen een klasgroep de moeilijkheidsgraad te laten variëren zodat sommige leerlingen met iets moeilijkere oefeningen op hun niveau uitgedaagd worden, terwijl andere leerlingen de basisstof nog eens extra herhalen. Remediëren probeert om problemen op een bepaald punt weg te werken.)

Je vindt op het rapport geen klasmediaan of klasgemiddelde. We vinden het immers belangrijk om de groei van elk kind apart te bekijken, nl. welke vorderingen, welke stappen vooruit maakt het?

Fragment uit een attituderapport:

Fragment uit een spiegelrapport:

 

Rapporten worden gemaakt en uitgedeeld in het kader van goed be-zorgd basisonderwijs. Ze passen als logisch moment in het chronologisch verloop van de KraalZorg in onze scholen.  Lees daar om ook onze zorgvisie: