Leeruitstappen en maximumfacturen 

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: juli 2017)

 

De Kraal benadrukt heel sterk de waarde van belevingsgerichte uitstappen.  We geloven dat het dagelijkse leren in de klas best ondersteund, verrijkt, aangevuld en tastbaar gemaakt wordt door leeruitstappen buiten de school. Zo wordt leren veel effectiever. We zoeken boeiende tentoonstellingen, musea, workshops, voorstellingen  en initiatieven die aansluiten bij de lessen. Leeruitstappen hebben steeds te maken met leerplandoelen.  Meer nog, in leeruitstappen, zeker als die meer dan 1 dag duren, leren de leerlingen basiscompetenties die op school minder explciet aan bod komen.

Leeruitstappen  werken ook aan sociale vaardigheden: in groep functioneren, de juiste omgangsregels in verschillende contexten toepassen, ...

Ze leren de kinderen ook de  rijkdommen van onze streek en ons land kennen en waarderen.

De kosten verbonden aan leeruitstappen worden zo laag mogelijk gehouden, rekening houdend met maximumbedrag dat de Vlaamse regering ons oplegt.  (1)
Voor leeruitstappen waarvoor we geld moeten vragen, wordt steeds een schriftelijke toestemming  gevraagd. 

 ((1)  http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/faq/maximumfactuur.htm)

 

Daguitstappen: de scherpe maximumfactuur

De daguitstappen in De Kraal worden ook door de jaren heen opgebouwd. Hoe jonger de kinderen, hoe korter bij we bij de school blijven. 

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de eendaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Toch zullen de uitstappen die betalend zijn of waarbij vervoer nodig is steeds op voorhand door de leerkracht worden meegedeeld. “Onverwachte” uitstappen die binnen de schooluren plaatsvinden (bv lentebloemen zoeken in de buurt van de school, een huis in aanbouw bekijken, bibbezoek,… ) worden niet altijd op voorhand meegedeeld

De SCHERPE MAXIMUMFACTUUR omvat activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. (Bijv. toneelvoorstellingen, sportdagen, leeruitstappen, …)

Voor het schooljaar 2017-2018 mag de school aan de ouders hiervoor volgende bedragen per schooljaar en per leerling maximaal aanrekenen: 

 

Geïndexeerd bedrag vanaf september 2016

Kleuteronderwijs

 

Elke leeftijd

45 euro

Lager onderwijs

 

Elk leerjaar

85 euro

Ook de kosten voor de zwemactiviteiten staan op deze scherpe maximumfactuur. Het schoolbestuur besliste evenwel dat het zwemmen voor alle 1ste, 2de en 3de leerjaren volledig gratis wordt georganiseerd (14 beurten per schooljaar). Deze kost (elk jaar ongeveer 28 000 euro), wordt volledig gedragen door de vzw De Kraal.

 

 

 

 

Meerdaagse uitstappen: de minder scherpe maximumfactuur

Speciaal zijn ook onze meerdaagse uitstappen:  zeeklassen, bosklassen, ridderklassen,... De MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR omvat meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren.  Voor alle kinderen is het een boeiende beleving en ontmoeting om samen met klasgenoten op stap te gaan. Bovendien kan de klas de aangeleerde theoretische kennis omzetten in de praktijk en kunnen heel wat sociale vaardigheden geoefend worden.

 Voor het kleuteronderwijs mag de school hiervoor geen bijdrage vragen aan de ouders. Voor het lager onderwijs zal de school voor de volledige lagere schoolloopbaan maximum 425 euro (schooljaar 2017-2018)  mogen aanrekenen.

 

 

In De Kraal worden in alle scholen volgende activiteiten georganiseerd:

  • In de eerste graad van de lagere school:
    Mogelijk een activiteit met 1 overnachting op school.  Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 0 euro. 1 daguitstap te verrekenen op de scherpe maximumfactuur.
  • In de tweede graad: ridderklassen met 1 overnachting dichtbij. Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 70 euro.
  • In het 5de leerjaar: bosklassen met meerdere overnachtingen. Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 165 euro.
  • In het 6de leerjaar: zeeklassen. Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 190 euro.

Dit programma voldoet aan de wensen van de scholenraad en van de ouderraden.  Bovendien zit er een duidelijke leerlijn in: van minder naar meer overnachtingen, van dichtbij naar verder weg.  Voor de concrete uitwerking van de aard van de activiteiten komen de betrokken leerkrachten samen en maken afspraken om binnen de afgesproken prijs te blijven en toch voor een boeiend programma te zorgen.

 

Elke meerdaagse activiteit wordt afzonderlijk betaald. Alle kosten boven de minder scherpe maximumfactuur van 410 euro worden door de school gedragen. 

De ouderraden en de school/leerkrachten hebben ook een fonds opgericht. Het geld uit dit fonds zal gebruikt worden om toevallige overschrijdingen te compenseren, bijv. omdat een verblijf buiten verwachting duurder is geworden. Daarnaast garandeert het fonds dat elk kind in De Kraal op ridder-, bos- en zeeklassen een gelijkwaardig basisaanbod krijgt, onafhankelijk van de vestigingsplaats waarin het kind schoolloopt. De scholenraad zal bespreken in welke gevallen het fonds tussenkomt. Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen een bijkomende financiële actie ondernemen om bijv. extramurosactiviteiten boeiend te kunnen opvullen. De scholenraad zal evenwel bewaken dat het aanbod even boeiend is in alle vestigingsplaatsen van De Kraal.

 

De leerkrachten doen hun uiterste best om van zoveel mogelijk uitstappen de reportages online op onze website te brengen, van dag tot dag.  Zo leer je je kinderen pas echt goed kennen!