Leeruitstappen en maximumfacturen 

                                                                                                                                                                                                                                               (pagina bijgewerkt: juli 2018)

De Kraal benadrukt de waarde van belevingsgerichte uitstappen. De uitstappen zorgen voor een gevarieerd aanbod naast de klasactiviteiten en worden gekozen in functie van de te bereiken doelen.

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

We informeren jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.  De uitstappen die betalend zijn of waarbij vervoer nodig is, worden steeds op voorhand door de leerkracht meegedeeld. “Onverwachte” uitstappen die binnen de schooluren plaatsvinden (bv lentebloemen zoeken in de buurt van de school, een huis in aanbouw bekijken, bibbezoek,… ) worden niet altijd op voorhand meegedeeld.

De Kraalorganiseert meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren. Voor alle kinderen is het een boeiende beleving en ontmoeting om samen met klasgenoten op stap te gaan. Bovendien kan de klas de aangeleerde theoretische kennis omzetten in de praktijk en kunnen heel wat sociale vaardigheden geoefend worden.

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn en krijgen een aangepast programma.

Voor het kleuteronderwijs mag de school hiervoor geen bijdrage vragen aan de ouders. Voor het lager onderwijs zal de school voor de volledige lagere schoolloopbaan maximum 435 euro (minder scherpe maximumfactuur) mogen aanrekenen.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

 

De bijdrageregeling werd besproken op de scholenraad.

Scherpe maximumfactuur

Descherpe maximumfactuuromvat activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. (Bijv. toneelvoorstellingen, sportdagen, leeruitstappen, …)

Voor het schooljaar 2018-2019 mag de school aan de ouders hiervoor volgende bedragen per schooljaar en per leerling maximaal aanrekenen:

 

 

Geïndexeerd bedrag vanaf september 2018

Kleuteronderwijs

 

Elke leeftijd

45 euro

Lager onderwijs

 

Elk leerjaar

85 euro

Alle kosten boven de scherpe maximumfactuur zullen door de school worden gedragen. Zij worden op de leerlingenfactuur in mindering gebracht.

Ook de kosten voor de zwemactiviteiten staan op deze scherpe maximumfactuur. Het schoolbestuur besliste evenwel dat het zwemmen voor alle 1ste, 2de en 3de leerjaren volledig gratis wordt georganiseerd (14 beurten per schooljaar). Deze kost (elk jaar ongeveer 28 000 euro), wordt volledig gedragen door de vzw De Kraal.

Minder scherpe maximumfactuur: meerdaagse uitstappen

De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren. Voor alle kinderen is het een boeiende beleving en ontmoeting om samen met klasgenoten op stap te gaan. Bovendien kan de klas de aangeleerde theoretische kennis omzetten in de praktijk en kunnen heel wat sociale vaardigheden geoefend worden.

Voor het kleuteronderwijs mag de school hiervoor geen bijdrage vragen aan de ouders. Voor het lager onderwijs zal de school voor de volledige lagere schoolloopbaan maximum 435 euro mogen aanrekenen.

In De Kraal worden in alle scholen volgende activiteiten georganiseerd:

  • In de eerste graad van de lagere school:
    activiteit met 1 overnachting op school.

Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 0 euro.

1 daguitstap te verrekenen op de scherpe maximumfactuur.

  • In de tweede graad: ridderklassen met 1 overnachting dichtbij.

Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 70 euro.

  • In het 5de leerjaar: bosklassen met meerdere overnachtingen.

Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 170 euro.

  • In het 6de leerjaar: zeeklassen. Kostprijs voor de minder scherpe maximumfactuur: 195 euro.

 Dit programma voldoet aan de wensen van de scholenraad en van de ouderraden. Bovendien zit er een duidelijke leerlijn in: van minder naar meer overnachtingen, van dichtbij naar verder weg. Voor de concrete uitwerking van de aard van de activiteiten komen de betrokken leerkrachten samen en maken afspraken om binnen de afgesproken prijs te blijven en toch voor een boeiend programma te zorgen.

De ouderraden en de school/leerkrachten hebben ook een fonds opgericht. Het geld uit dit fonds zal gebruikt worden om toevallige overschrijdingen te compenseren, bijv. omdat een verblijf buiten verwachting duurder is geworden. Daarnaast garandeert het fonds dat elk kind in De Kraal op ridder-, bos- en zeeklassen een gelijkwaardig basisaanbod krijgt, onafhankelijk van de vestigingsplaats waarin het kind schoolloopt. De scholenraad zal bespreken in welke gevallen het fonds tussenkomt.

Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen een bijkomende financiële actie ondernemen om bijv. extra-murosactiviteiten boeiend te kunnen opvullen. De scholenraad zal evenwel bewaken dat het aanbod even boeiend is in alle vestigingsplaatsen.

 Elke meerdaagse activiteit wordt afzonderlijk betaald. Alle kosten boven de minder scherpe maximumfactuur van 435 euro worden door de school gedragen.