Het opvoedingsproject: Kraal, onze thuis!

                                                                                                                                                                                                                                             (pagina bijgewerkt: juli 2018)


KRAAL
 
een omheining,
waar kinderen in geborgenheid binnentreden.

KRAAL 
een beschutting, 
maar ook een uitdaging en een uitnodiging om voetje voor voetje vrijheid, zelfstandigheid en medeverantwoordelijkheid te leren. 

KRAAL 
een tweede thuis, 
waar kinderen weten dat ze welkom zijn, met hun vreugden, hun verdriet en met hun talenten en hun tekorten. Waar kinderen kansen krijgen om te groeien... met vallen en steeds weer opstaan! 

KRAAL 
een zeer grote familie,
die er als groep en in solidariteit het beste wil van maken, in heerlijke momenten maar zeker ook in moeilijke ogenblikken. 

KRAAL 
is ook vertrouwen: 
het vertrouwen van leerkrachten in ouders; 
het vertrouwen dat ouders stellen in de leerkrachten om in spel en werk hun kinderen kindvriendelijk te begeleiden. 
Als schoolbestuur, als directeur, als leerkracht, als administratief medewerker, als onderhoudspersoneel willen wij dat vertrouwen niet beschamen en stellen we het beste van ons menselijke kunnen beschikbaar om voor uw kinderen te werken aan een bloeiende basisschool en aan een degelijke basis voor het secundair onderwijs. 

KRAAL 
is vooral christelijk engagement. 
Vanuit onze overtuiging proberen we om in een eigentijdse stijl iets van Gods Liefde zichtbaar te maken onder elkaar en bij onze leerlingen. 

KRAAL 
is een uitdaging en een uitnodiging. 
Een uitnodiging om een blijvend klimaat te scheppen van vrijheid, van vriendschap, van zich thuis weten, maar vooral van eerlijke, diepmenselijke warmte: een klimaat waar kinderen zich rustig ontwikkelen, om een leven lang te bloeien.

 

OPDRACHTVERKLARING

De Kraal beschouwt het als haar opdracht de kinderen die haar worden toevertrouwd in een omvattend opvoedingsproject op te nemen.

In dat project krijgen de cognitieve en emotionele ontwikkeling, de sociale vaardigheden en de muzische vorming van het kind gelijkelijk aandacht.

De Kraal wil er met name, in goed overleg met de ouders en met de plaatselijke gemeenschap, toe bijdragen dat ieder kind alle kansen krijgt, 

om zich in de geborgenheid van een zorgzame klas- en schoolgemeenschap intellectueel te ontplooien,

om zichzelf te ontdekken als schakel in een sociaal weefsel dat het eigen ik, de eigen familie, de eigen gemeenschap overstijgt,

om op te groeien tot een wereldbewuste en respectvolle jongere.

De Kraal is van christelijke signatuur, bekent zich bewust tot de evangelische waarden en streeft ernaar die in haar opvoedingsproject aan de kinderen door te geven. Zij doet dat vanuit de overtuiging dat een eigentijds beleefd christendom een kans tot verrijking en vermenselijking van individu en samenleving inhoudt.

De Kraal wil aan de verwezenlijking van haar doelstellingen werken met een bekwaam en gemotiveerd schoolteam - directeurs, leerkrachten en niet-onderwijzend personeel - dat deze opdrachtverklaring bewust onderschrijft. 

Lees ook: De Kralen van De Kraal