(pagina bijgewerkt: juni 2017)

Kraalvisie op goed onderwijs

De Kraal is een school waar doorheen de jaren bijzonder goed nagedacht werd over goed onderwijs.  Dat denken is dynamisch. In 2013 ging het bestuur met leerkrachten en ouders op zoek naar het verwoorden van de pijlers van een kraalvisie op goed onderwijs. We noemden het ‘De Kralen van De Kraal’. Deze kleurrijke visie- en missietekst geeft voor De Kraal zeer goed de richting aan waarin gezocht moet worden om goed basisonderwijs te realiseren:

Welkom, Jij bent uniek en staat bij ons in de kijker!

 

Deze pijler heeft het over de verschillen tussen de leerlingen. Verschillen in persoonlijkheid, talenten, achtergrond, zorgvragen, tempo, interesse,…   De Kraal zoekt actief naar onderwijsmethoden die zo maximaal mogelijk rekening houden met deze verschillen. We willen dat onderwijs zoveel mogelijk wordt aangeboden op maat van elk kind.

Leren met hoofd, hart en handen!

Goed basisonderwijs houdt voor De Kraal ook in dat we trachten voldoende aandacht te besteden aan persoonsontwikkeling, bijv. op eigen benen leren staan, wetenschappelijk leren denken, zelfvertrouwen winnen, creatief problemen leren oplossen, graag willen bewegen, graag leren, mediawijs worden, engagement opnemen, kunnen communiceren, duurzaam leven of respectvol omgaan met elkaar. De Kraal wil dus een brede basis-ontwikkeling nastreven: zowel persoonsontwikkeling als culturele ontwikkeling (kennis/leerstof).

Bij ons zit je goed en plezierig in je vel!

De Kraal wil zijn onderwijs zo inrichten dat kinderen graag naar school komen. We willen ze een positief gevoel meegeven over zichzelf, over de anderen en over de wereld rondom zich. We streven welbevinden na.

Er klopt een hart in onze school!

De Kraal wil dat zijn onderwijs hartelijk is. We willen een positieve, inspirerende en gezellige school zijn met een hoog gehalte aan verbondenheid.

Beleef het hier!

 

Wij kunnen pas tevreden zijn als elk kind zich aangesproken voelt en actiefen betrokken meedoet. In zijn aanbod wil De Kraal een evenwicht realiseren tussen sturend leren, zelfstandig leren, belevend leren en ontmoetend leren.

 

Meer dan een school: één goed verhaal!

De Kraal wil zijn onderwijs organiseren in nauwe verbondenheid met de lokale gemeenschap: de andere scholen van De Kraal, de parochies, de verenigingen,…

Wij zijn geïnspireerd!

Het leven van Jezus is voor ons een onuitputtelijke inspiratiebron. De Kraal wil een katholieke dialoogschool zijn: eigentijds en tegendraads, net als Jezus.

Of samenvattend:

De volledige tekst over 'Kraalvisie op goed onderwijs' vind je hier: KRAALVISIE OP GOED ONDERWIJS.

In alle scholen wordt heel hard gewerkt om deze kraalvisie op goed onderwijs stelselmatig te realiseren en nog verder doortrekken. Dit zijn onze plannen per school voor het schooljhaar 2016-2017.

Centrum

In het Centrum wordt klasoverschrijdend gewerkt, enerzijds tussen klassen van het eerste leerjaar onderling, anderzijds tussen de klassen van het eerste leerjaar en de klassen van de derde kleuterklas. De bedoeling is van het werken in groepen en hoeken te bevorderen en de werking van de kleuterschool door te trekken naar de eerste graad van de lagere school.

 

Het klasoverschrijdend werken tussen de klassen eerste leerjaar gaat door op twee namiddagen per week: dinsdag en donderdag. Verschillende leergebieden zullen er vorm krijgen in groepen- en hoekenwerk. Het klasoverschrijdend werken tussen kleuterschool en lagere school zal doorgaan elke vrijdagnamiddag vanaf 1 oktober. Er zal gewerkt worden rond de talenten van de kinderen, met de talentenarchipel.

 

Ter ondersteuning van het klasoverschrijdend werken wordt een doe-klas ingericht. Mieke Vercammen is de zorgcoördinator (derde kleuterklas-eerste en tweede leerjaar) die het hele project zal begeleiden.

 

In alle leerjaren wordt al jaren on deze richting gewerkt. Waar mogelijk wordt deze wijze van werken (klasoverschrijdend en werken met een doe-klas) ook in de andere leerjaren verder doorgetrokken dan dit nu reeds wordt toegepast. Voor de tweede graad zal zorgcoördinator Mieke Van den Eeden zich hier ten volle voor inzetten, voor de derde graad zorgcoördinator Rudy Broos.

 

 

Doren

Op den Doren gaan de derde kleuterklas en het eerste leerjaar wekelijks op vrijdag klasoverschrijdend werken rond de talenten van de kinderen, met de talentenarchipel.  Zorgcoördinator Marleen Schots zal dit begeleiden. Eénmaal om de drie maanden ongeveer wordt hiervan ook een toonmoment voorzien voor de ouders.

De twee derde kleuterklassen (Juf Lisa en Juf Lisa) werken samen in een gefundeerd project van co-teaching. Op maandag, dinsdag en woensdag zullen de kleuters samen begeleid worden door 2 kleuterleid-st-ers. Ook voor de twee jongste kleuterklassen geldt een gelijkaardig project waarbij de kleuters op regelmatige tijdstippen samen zullen zitten.

In de lagere school zijn er bestaande initiatieven die voortgezet worden bijv. het 4de leerjaar gaat tutor-lezen met het 2de leerjaar. Het 4de en 5de leerjaar werkt klasoverschrijdend samen rond techniek. Het 3de en 4de leerjaar werken samen hun natuurproject uit.

Daarnaast wordt er dit schooljaar met fab-lab een STEM-project uitgewerkt en gaat het 5de lj en 6de lj samenwerkingsinitiatieven nemen.

Vorig schooljaar startten we op Den Doren met de projectweken. Tijdens 14 dagen waren er allerlei en heel verschillende initiatieven binnen het thema sport. Ook dit jaar willen we, verder bouwend op deze ervaring binnen een nieuw thema deze projectweken laten doorgaan. 

 

Schaffelkant

Op Schaffelkant wordt de eerste graad ingericht met combinatiegroepen.  Hierbij worden de leerlingen opgedeeld in drie klasgroepen met al dan niet gemengde leeftijden. De drie leerkrachten nemen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het geheel. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen en wordt expliciet en gedifferentieerd in hoeken en groepen gewerkt met o.m. een 4-sporenbeleid. Een maal per week is er ook klasoverschrijdend hoekenwerk. In de niet zwemweek 2 x per week klasoverschrijdend eerste graad: 1 x talentenarchipel, 1 x sport. Die namiddagen zullen ondersteund worden door Joke Moens, een vrijwilliger-pedagoge.

1 maal per maand wordt er op Schaffel ook klasoverschrijdend gewerkt tussen de eerste graad (combinatiegroepen) en de klassen met de oudste kleuters.

 

 In sommige lestijden wordt in de derde leerjaren klasoverschrijdend gewerkt. De leerlingen van beide klassen worden dan door 1 leerkracht begeleid. De andere leerkracht gaat op dat moment co-teachen in het grote 5de leerjaar om er mee de zorg te bieden.

 

Winksele

 

In Winksele wordt in de kleuterschool een project opgestart waarbij vanaf oktober klasoverschrijdend gewerkt wordt in de namiddagen met gebruik van ‘tussenklassen’. In elke klas zitten kleuters van verschillende leeftijden (leefgroepen met 4-5j, 3-4j en 2.5-3j). Elke leeftijdsgroep (bijv. 3-jarigen) heeft wel een eigen identiteit (Nijntje, Jules, Rikki, Kikker). De ‘tussenklassen’ worden ingericht voor die leeftijdsgroepen die over de verschillende klassen verspreid zitten (4-jarigen en 3-jarigen). Tijdens de klasoverschrijdende momenten (2 namiddagen) worden de tussenklassen mee gebruikt voor het hoekenwerk. In januari wordt de klasoverschrijdende werking uitgebreid met 1 extra namiddag per week waarbij ook het eerste leerjaar wordt betrokken.

Er wordt ook klasoverschrijdend gewerkt tussen eerste en tweede leerjaar, tussen vijfde en zesde leerjaar en mogelijk ook nog uitgebreid naar andere leerjaren. Er is daarbij aandacht voor de samenwerking tussen verschillende leeftijden en de samenwerking tussen klassen met meer en klassen met minder leerlingen.