(pagina bijgewerkt: november 2017)

Kraalvisie op goed onderwijs: Kraal2020

De Kraal is een school waar doorheen de jaren bijzonder goed nagedacht werd over goed onderwijs.  Dat denken is dynamisch. In 2013 ging het bestuur met leerkrachten en ouders op zoek naar het verwoorden van de pijlers van een kraalvisie op goed onderwijs. We noemden het ‘De Kralen van De Kraal’. Deze kleurrijke visie- en missietekst geeft voor De Kraal zeer goed de richting aan waarin gezocht moet worden om goed basisonderwijs te realiseren: 

Welkom, Jij bent uniek en staat bij ons in de kijker!

 

Deze pijler heeft het over de verschillen tussen de leerlingen. Verschillen in persoonlijkheid, talenten, achtergrond, zorgvragen, tempo, interesse,…   De Kraal zoekt actief naar onderwijsmethoden die zo maximaal mogelijk rekening houden met deze verschillen. We willen dat onderwijs zoveel mogelijk wordt aangeboden op maat van elk kind.

Leren met hoofd, hart en handen!

Goed basisonderwijs houdt voor De Kraal ook in dat we trachten voldoende aandacht te besteden aan persoonsontwikkeling, bijv. op eigen benen leren staan, wetenschappelijk leren denken, zelfvertrouwen winnen, creatief problemen leren oplossen, graag willen bewegen, graag leren, mediawijs worden, engagement opnemen, kunnen communiceren, duurzaam leven of respectvol omgaan met elkaar. De Kraal wil dus een brede basis-ontwikkeling nastreven: zowel persoonsontwikkeling als culturele ontwikkeling (kennis/leerstof).

Bij ons zit je goed en plezierig in je vel!

De Kraal wil zijn onderwijs zo inrichten dat kinderen graag naar school komen. We willen ze een positief gevoel meegeven over zichzelf, over de anderen en over de wereld rondom zich. We streven welbevinden na.

Er klopt een hart in onze school!

De Kraal wil dat zijn onderwijs hartelijk is. We willen een positieve, inspirerende en gezellige school zijn met een hoog gehalte aan verbondenheid.

Beleef het hier!

 

Wij kunnen pas tevreden zijn als elk kind zich aangesproken voelt en actief en betrokken meedoet. In zijn aanbod wil De Kraal een evenwicht realiseren tussen sturend leren, zelfstandig leren, belevend leren en ontmoetend leren.

 

Meer dan een school: één goed verhaal!

De Kraal wil zijn onderwijs organiseren in nauwe verbondenheid met de lokale gemeenschap: de andere scholen van De Kraal, de parochies, de verenigingen,…

Wij zijn geïnspireerd!

Het leven van Jezus is voor ons een onuitputtelijke inspiratiebron. De Kraal wil een katholieke dialoogschool zijn: eigentijds en tegendraads, net als Jezus.

Of samenvattend:

In alle scholen wordt heel hard gewerkt om deze kraalvisie op goed onderwijs stelselmatig te realiseren en nog verder doortrekken.  In 2017 werd door directie en schoolbestuur een referentiekader opgesteld voor de toekomst:  Kraal2020.  Het is een plan met (1) intenties, (2) standpunten, (3) werkwijzen, (4) afspraken en (5) maatregelen die duidelijk maken hoe we ‘nog beter basisonderwijs’ willen realiseren.  Het 'Referentiekader Kraal2020' kan je hier lezen:

 

Op 26 oktober 2017 ging een eerste informatie-avond voor ouders door rond het nieuwe referentiekader.  Vanuit de 'Kralen van De Kraal' en in de richting van het nieuwe leerplan van het katholiek basisonderwijse leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven), zijn we in De Kraal al hard aan het werk om op zoek te gaan naar nog beter onderwijs via onder meer andere organisatievormen.  De dia's van de powerpointpresentatie van de ouderinfo-avond, vind je hier: powerpointpresentatie ouderinfo-avond Kraal2020. Op het einde van de ouderavond gaven de ouders via de smartphone die woorden uit het ABC van De Kraal in die zij het allerbelangrijkste vonden. Je vindt een overzicht in dit woordveld:

 

In alle scholen van De Kraal wordt door de leerkrachten dit referentiekader bestudeerd en geoperationaliseerd: welke prioriteiten willen wij aanpakken?  Later op het schooljaar organiseren wij per school een rondetafelconferentie.  Daar willen we samen met leerkrachten, directie, schoolbestuur, ouders en leerlingen aangeven wat we belangrijk vinden in onze zoektocht naar nog beter kraalonderwijs, op basis van het referentiekader.  Hieronder vind je alvast enkele accenten in schoolorganisatie per school: 

Centrum

In het Centrum werken we vanaf het schooljaar 2017-2018 met schakelklassen derde kleuterklas - eerste leerjaar. Hiermee proberen we de voordelen van afzonderlijke klassen én werken met meerdere leeftijden te combineren.  In de voormiddag werken de kinderen vooral in eigen groep, klas of nest: het eerste leerjaar of de derde kleuterklas. In de namiddag wordt klasoverschrijdend gewerkt met de 'geschakelde klas'.  Een derde kleuterklas en een eerste leerjaar. Op die manier krijgen de kinderen de kans om in dat eerste leerjaar ook wat 'zachter' thuis te komen.  In de voormiddag komen dan vooral de meer lineaire leergebieden aan bod (lezen, rekenen, schrijven,...) en in de namiddag komt bijv. wereldoriëntatie aan bod of muzische opvoeding of de meer persoongerichte, talentgerichte activiteiten. Er zal ook gewerkt worden rond de talenten van de kinderen, met de talentenarchipel. Deze werkwijze biedt veel mogelijkheden om te differentiëren én om het beste van kleuterschool en lagere school aan bod te laten komen. Er zijn ook kansen voor intentioneel én incidenteel leren. 

Er worden ook verschillende 'doeklassen' ingericht. Dat zijn klassen die de leerkrachten extra kunnen gebruiken om met hun klas of met meerdere klassen extra activiteiten in groepen te kunnen inrichten. In alle leerjaren wordt al jaren in deze richting gewerkt. Waar mogelijk wordt deze wijze van werken (klasoverschrijdend en werken met een doe-klas) ook in de andere leerjaren verder doorgetrokken dan dit nu reeds wordt toegepast. De zorgcoördinatoren zullen zich hiervoor ten volle inzetten.

In het zesde leerjaar werken de juffen Melissa en Laura in co-teaching.  Dat wil zeggen dat de beide klassen door een team van 2 leerkrachten worden begeleid, op sommige momenten nog uitgebreid met zorgleerkrachten.  De muur tussen beide klassen werd uitgebroken en er kwam een schuifwand in de plaats.  Zo kunnen de beide leerkrachten soms werken in hun eigen klas of de wand open zetten en over de klaslokalen heen in groepen werken.  

Doren

Op Den Doren werken we dit schooljaar intensief rond talenten aan de hand van de Talentenarchipel. Doorheen het schooljaar zijn er regelmatig klasoverschrijdende initiatieven. Hierbij werken de kleuterklassen samen, de onderbouw en de bovenbouw. Ook in de klassen komt de Talentenarchipel aan bod.  

Daarnaast werken klassen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, regelmatig samen rond een project. Hierbij blijven bestaande projecten bestaan maar nemen leerkrachten ook nieuwe initiatieven.

Dit schooljaar wordt zowel in de kleuter- als in de lagere school verder gewerkt rond differentiatie, onderwijs op maat van elke leerling. De lagere school groeit hierbij steeds meer toe naar een meersporenaanpak binnen een hoekenwerking. Ook in de kleuterschool is deze gedifferentieerd aanpak aanwezig in hun hoeken en activiteiten Zij bekijken en werken dit schooljaar ideeën uit naar aanleiding van de loose parts theorie.

Schaffelkant

Op Schaffelkant wordt de eerste en de tweede graad ingericht met combinatiegroepen.  Hierbij worden de leerlingen opgedeeld in klasgroepen met gemengde leeftijden: 6-jarigen zitten samen met 7-jarigen en 8-jarigen met 9-jarigen. De drie leerkrachten nemen samen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het geheel. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen en wordt expliciet en gedifferentieerd in hoeken en groepen gewerkt met o.m. een 4-sporenbeleid. Soms is er ook klasoverschrijdend hoekenwerk. 

1 maal per maand wordt er op Schaffel ook klasoverschrijdend gewerkt tussen de eerste graad (combinatiegroepen) en de klassen met de oudste kleuters.

Winksele

 In Winksele wordt in de kleuterschool een project opgestart waarbij vanaf oktober klasoverschrijdend gewerkt wordt in de namiddagen met gebruik van ‘tussenklassen’. In elke klas zitten kleuters van verschillende leeftijden (leefgroepen met 4-5j, 3-4j en 2.5-3j). Elke leeftijdsgroep (bijv. 3-jarigen) heeft wel een eigen identiteit (Nijntje, Jules, Rikki, Kikker). De ‘tussenklassen’ worden ingericht voor die leeftijdsgroepen die over de verschillende klassen verspreid zitten (4-jarigen en 3-jarigen). Tijdens de klasoverschrijdende momenten (2 namiddagen) worden de tussenklassen mee gebruikt voor het hoekenwerk. In januari wordt de klasoverschrijdende werking uitgebreid met 1 extra namiddag per week waarbij ook het eerste leerjaar wordt betrokken.

Er wordt ook klasoverschrijdend gewerkt tussen eerste en tweede leerjaar, tussen derde en vierde leerjaar en vijfde en zesde leerjaar. Er is daarbij aandacht voor de samenwerking tussen verschillende leeftijden en de samenwerking tussen klassen met meer en klassen met minder leerlingen.