(pagina bijgewerkt: september 2018)

Kraalvisie op goed onderwijs: Kraal2020

De Kraal is een school waar doorheen de jaren bijzonder goed nagedacht werd over goed onderwijs.  Dat denken is dynamisch. In 2013 ging het bestuur met leerkrachten en ouders op zoek naar het verwoorden van de pijlers van een kraalvisie op goed onderwijs. We noemden het ‘De Kralen van De Kraal’. Deze kleurrijke visie- en missietekst geeft voor De Kraal zeer goed de richting aan waarin gezocht moet worden om goed basisonderwijs te realiseren: 

Welkom, Jij bent uniek en staat bij ons in de kijker!

 

Deze pijler heeft het over de verschillen tussen de leerlingen. Verschillen in persoonlijkheid, talenten, achtergrond, zorgvragen, tempo, interesse,…   De Kraal zoekt actief naar onderwijsmethoden die zo maximaal mogelijk rekening houden met deze verschillen. We willen dat onderwijs zoveel mogelijk wordt aangeboden op maat van elk kind.

Leren met hoofd, hart en handen!

Goed basisonderwijs houdt voor De Kraal ook in dat we trachten voldoende aandacht te besteden aan persoonsontwikkeling, bijv. op eigen benen leren staan, wetenschappelijk leren denken, zelfvertrouwen winnen, creatief problemen leren oplossen, graag willen bewegen, graag leren, mediawijs worden, engagement opnemen, kunnen communiceren, duurzaam leven of respectvol omgaan met elkaar. De Kraal wil dus een brede basis-ontwikkeling nastreven: zowel persoonsontwikkeling als culturele ontwikkeling (kennis/leerstof).

Bij ons zit je goed en plezierig in je vel!

De Kraal wil zijn onderwijs zo inrichten dat kinderen graag naar school komen. We willen ze een positief gevoel meegeven over zichzelf, over de anderen en over de wereld rondom zich. We streven welbevinden na.

Er klopt een hart in onze school!

De Kraal wil dat zijn onderwijs hartelijk is. We willen een positieve, inspirerende en gezellige school zijn met een hoog gehalte aan verbondenheid.

Beleef het hier!

 

Wij kunnen pas tevreden zijn als elk kind zich aangesproken voelt en actief en betrokken meedoet. In zijn aanbod wil De Kraal een evenwicht realiseren tussen sturend leren, zelfstandig leren, belevend leren en ontmoetend leren.

 

Meer dan een school: één goed verhaal!

De Kraal wil zijn onderwijs organiseren in nauwe verbondenheid met de lokale gemeenschap: de andere scholen van De Kraal, de parochies, de verenigingen,…

Wij zijn geïnspireerd!

Het leven van Jezus is voor ons een onuitputtelijke inspiratiebron. De Kraal wil een katholieke dialoogschool zijn: eigentijds en tegendraads, net als Jezus.

Of samenvattend:

In alle scholen wordt heel hard gewerkt om deze kraalvisie op goed onderwijs stelselmatig te realiseren en nog verder doortrekken.  In 2017 werd door directie en schoolbestuur een referentiekader opgesteld voor de toekomst:  Kraal2020.  Het is een plan met (1) intenties, (2) standpunten, (3) werkwijzen, (4) afspraken en (5) maatregelen die duidelijk maken hoe we ‘nog beter basisonderwijs’ willen realiseren.  Het 'Referentiekader Kraal2020' kan je hier lezen:

 

Op 26 oktober 2017 ging een eerste informatie-avond voor ouders door rond het nieuwe referentiekader.  Vanuit de 'Kralen van De Kraal' en in de richting van het nieuwe leerplan van het katholiek basisonderwijse leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven), zijn we in De Kraal al hard aan het werk om op zoek te gaan naar nog beter onderwijs via onder meer andere organisatievormen.  De dia's van de powerpointpresentatie van de ouderinfo-avond, vind je hier: powerpointpresentatie ouderinfo-avond Kraal2020. Op het einde van de ouderavond gaven de ouders via de smartphone die woorden uit het ABC van De Kraal in die zij het allerbelangrijkste vonden. Je vindt een overzicht in dit woordveld:

 

In alle scholen van De Kraal wordt door de leerkrachten dit referentiekader bestudeerd en geoperationaliseerd: welke prioriteiten willen wij aanpakken?  Later op het schooljaar organiseren wij per school een rondetafelconferentie.  Daar willen we samen met leerkrachten, directie, schoolbestuur, ouders en leerlingen aangeven wat we belangrijk vinden in onze zoektocht naar nog beter kraalonderwijs, op basis van het referentiekader.  Hieronder vind je alvast enkele accenten in schoolorganisatie per school: 

Centrum

In het Centrum werken we vanaf het schooljaar 2017-2018 met schakelklassen derde kleuterklas - eerste leerjaar. Hiermee proberen we de voordelen van afzonderlijke klassen én werken met meerdere leeftijden te combineren.  Elke woensdag wordt samengewerkt met kinderen uit de derde kleuterklas en uit het eerste leerjaar. Op die manier krijgen de kinderen de kans om in dat eerste leerjaar ook wat 'zachter' thuis te komen.  Er wordt ook gewerkt rond de talenten van de kinderen, met de talentenarchipel. Deze werkwijze biedt veel mogelijkheden om te differentiëren én om het beste van kleuterschool en lagere school aan bod te laten komen. Er zijn ook kansen voor intentioneel én incidenteel leren. 

Er worden ook verschillende 'doeklassen' ingericht. Dat zijn klassen die de leerkrachten extra kunnen gebruiken om met hun klas of met meerdere klassen extra activiteiten in groepen te kunnen inrichten. In alle leerjaren wordt al jaren in deze richting gewerkt. Waar mogelijk wordt deze wijze van werken (klasoverschrijdend en werken met een doe-klas) ook in de andere leerjaren verder doorgetrokken dan dit nu reeds wordt toegepast. De zorgcoördinatoren zullen zich hiervoor ten volle inzetten.

In het zesde leerjaar werken de juffen Melissa en Laura in co-teaching.  Dat wil zeggen dat de beide klassen door een team van 2 leerkrachten worden begeleid, op sommige momenten nog uitgebreid met zorgleerkrachten.  De muur tussen beide klassen werd uitgebroken en er kwam een schuifwand in de plaats.  Zo kunnen de beide leerkrachten soms werken in hun eigen klas of de wand open zetten en over de klaslokalen heen in groepen werken.  

Doren

Op Den Doren werken we dit schooljaar intensief rond talenten aan de hand van de Talentenarchipel. Doorheen het schooljaar zijn er regelmatig klasoverschrijdende initiatieven. Hierbij werken de kleuterklassen samen, de onderbouw en de bovenbouw. Ook in de klassen komt de Talentenarchipel aan bod.  

Daarnaast werken klassen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, regelmatig samen rond een project. Hierbij blijven bestaande projecten bestaan maar nemen leerkrachten ook nieuwe initiatieven.

Dit schooljaar wordt zowel in de kleuter- als in de lagere school verder gewerkt rond differentiatie, onderwijs op maat van elke leerling. De lagere school groeit hierbij steeds meer toe naar een meersporenaanpak binnen een hoekenwerking. Ook in de kleuterschool is deze gedifferentieerd aanpak aanwezig in hun hoeken en activiteiten Zij bekijken en werken dit schooljaar ideeën uit naar aanleiding van de loose parts theorie.

Schaffelkant

In de kleuterschool vormen wij leefgroepen met gemengde leeftijden. In de eerste graad vormen wij sinds enkele jaren 3 combinatiegroepen met gemengde leeftijden (6-jarigen en 7-jarigen). We realiseren daarmee een traploze overgang van kleuterschool naar lagere school.  Deze manier van werken sluit ook zeer goed aan bij de minder programmagerichte wijze van leren van deze kinderen. De leerkrachten ondervonden zeer sterk de mogelijkheden die combinatiegroepen bieden voor zillig kraalonderwijs. 

De tweede en de derde graad.  Vanaf de leeftijd van 8 jaar leren kinderen intentioneler.  Daar willen we zeker op inspelen.  Verder willen we vooral een duidelijke structuur voor de kinderen bieden.  Tegelijk willen we kansen bieden voor vernieuwing zoals leren van mekaar, meer onderzoeksgericht leren, meersporenaanpak, co-teaching, werken aan autonomie, differentiatie.  Eenzelfde beweging is aan de gang in de eerste graad van het secundair onderwijs in Leuven (Stroom).In die richting willen wij werken.

Voor het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar vormen wij per leerjaar twee (kleine) klassen met kinderen van dezelfde leeftijd.  Elke klas heeft een eigen klastitularis. Zowel voor tweede als derde graad maken we tegelijk ook een onderscheid tussen voormiddag en namiddag.  In de voormiddag werken de kinderen in eigen klas.  De meer lineaire, programmagerichte ontwikkelvelden krijgen hier veel aandacht via een meersporenaanpak (wiskunde, Nederlands, Frans,...).  In de namiddag wordt meer geïntegreerd gewerkt, bijvoorbeeld met als uitgangspunt een project of thema, de talenten van de kinderen of hun interesse. De groepen waarin dit verloopt worden per graad samengesteld.  Hier zal veel aandacht zijn voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie en muzische opvoeding.

Regelmatig wordt er op Schaffel ook klasoverschrijdend gewerkt tussen de eerste graad (combinatiegroepen) en de klassen met de oudste kleuters.

 

Winksele

In Winksele zullen we ons dit schooljaar 2018-2019 engageren voor drie grote projecten.  
Ten eerste werken we bij de Rikkies (5-jarigen) met een heuse coteach-klas. Juf Linda én juf Yasmin zullen in nauwe samenwerking maar elk met hun eigen talent de groep begeleiden.  
In de leefgroepen van de Kikkers (4-jarigen), Nijntjes (3-jarigen) en Julekes (2,5-jarigen) zetten we het project rond klasoverschrijdend werken verder.  In de namiddagen zal de wand tussen de verschillende klassen regelmatig open staan om zo een samenspelen over leeftijden heen mogelijk te maken.
Als laatste breiden we dit schooljaar ook het integratieproject tussen de Rikkies en de leerlingen van het 1ste leerjaar uit.  Dit project krijgt een verantwoordelijke zorgleerkracht die, in overleg, op zoek gaat naar leuke en interessante activiteiten.

Er wordt ook klasoverschrijdend gewerkt tussen eerste en tweede leerjaar, tussen derde en vierde leerjaar en vijfde en zesde leerjaar. Er is daarbij aandacht voor de samenwerking tussen verschillende leeftijden en de samenwerking tussen klassen met meer en klassen met minder leerlingen.

 

In Winksele zullen we ons dit schooljaar 2018-2019 engageren voor drie grote projecten.  
Ten eerste werken we bij de Rikkies (5-jarigen) met een heuse coteach-klas. Juf Linda én juf Yasmin zullen in nauwe samenwerking maar elk met hun eigen talent de groep begeleiden.  
In de leefgroepen van de Kikkers (4-jarigen), Nijntjes (3-jarigen) en Julekes (2,5-jarigen) zetten we het project rond klasoverschrijdend werken verder.  In de namiddagen zal de wand tussen de verschillende klassen regelmatig open staan om zo een samenspelen over leeftijden heen mogelijk te maken.
Als laatste breiden we dit schooljaar ook het integratieproject tussen de Rikkies en de leerlingen van het 1
ste leerjaar uit.  Dit project krijgt een verantwoordelijke zorgleerkracht die, in overleg, op zoek gaat naar leuke en interessante activiteiten.