Inschrijven

(bijgewerkt: juli 2018)

Capaciteit: http://www.kraal.be/modxr/capaciteit.html

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Een inschrijving loopt door van kleuterschool naar lagere school.  Ook in het Centrum.  Daar gaat het om twee verschillende administratieve scholen, weliswaar van eenzelfde schoolbestuur. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool Centrum dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in de lagere school Centrum.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taal-screening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Wanneer enwaar kan je inschrijven?

Inschrijven voor Winksele of Den Doren

Gezien de capaciteitsbeperking moeten inschrijvingen voor deze scholen altijd via de directeur van de vestiging omdat die het overzicht behoudt.

Inschrijven voor Centrum of Schaffelkant

Tijdens de schooldagen

De ouders kunnen hun kinderen altijd inschrijven op de school zelf, liefst na telefonische afspraak met de directeur. Vraag dan eventueel ook een korte rondleiding door de school!  Inschrijven kan ook op het administratief centrum van De Kraal, Van Bladelstraat 25. Tijdens het schooljaar kan dat op alle schooldagen tussen 9 uur en 16.30 uur.

In augustus 2018

Er is mogelijkheid tot inschrijven in Centrum of Schaffelkant in het Administratief Centrum, Van Bladelstraat 25, 3020 Herent. Op de werkdagen, in augustus 2018 van 23 augustus tot en met 31 augustus. Telkens van 9 tot 16.30 uur.

Er is eind augustus ook een startavond met open deur voorzien in alle scholen. Men kan er kennismaken met leerkrachten, klas, directie, ouderraden,…   en eventueel inschrijven.

 

VOOR MEER INFORMATIE

Telefoon: 016 20 82 74 of mail: info@kraal.be
of surf naar onze website www.kraal.be

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (ISI+-kaart, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, het geboortebewijs...).

 

Voor instappende kleuters zijn er in alle vps ook onthaaldagen.  Je kan er met je kleuter een activiteit bijwonen en je kan ter plaatse inschrijven.