Afwezigheden

               (pagina bijgewerkt: juli 2018)

(zie ok infobrochure onderwijsregelgeving  punt 4)

                                                                                                                                                                                                                               

Om in orde te zijn met de leerplichtwetgeving en natuurlijk ook omdat er zoveel te leren en te beleven is op school, moet elke leerplichtige leerling (vanaf 6 jaar, of hij/zij nu in de lagere school of in de kleuterschool zit) élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn.

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.      

 

1.       Wegens ziekte

-      Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

-      Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Je verwittigt de school de eerste dag van afwezigheid voor 8.30 uur (telefonisch) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis. 

 
Klik hier om afwezigheidskaarten af te drukken

 

-      Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

-      Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

-      Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

-      Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest volstaan dat het ziektebeeld bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

-      De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest

 

Belangrijk i.v.m. de zwem- en gymactiviteiten:

Leerlingen van het lager onderwijs die, wegens ziekte of om andere redenen, niet kunnen zwemmen of turnen:

- moeten aan de klastitularis een schriftelijke verklaring van de ouders voorleggen;

- worden tijdens de activiteit in de school opgevangen in een klasgroep die geen
  zwem- of gymactiviteit heeft.

 

 

2       Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 

-      het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;

-      de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

-      het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

3       Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

 

-      de rouwperiode bij een overlijden;

-      het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

-      de deelname aan time-out-projecten;

-      persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

4       Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.  Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.).

 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

 

Meer info: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281